Dane
GMINA

NAZWA GMINY

WIĘCEJ  O GMINIE

Jastrzębia

www.jastrzebia.pl

RODZAJ, POWIERZCHNIA

LUDNOŚĆ

gmina wiejska, 89,5km2,

6969 os. (stan na 31.12.2020 r.)

LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. radomski
KOD 26-631
URZĄD

Urząd Gminy Jastrzębia

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.00 do 16.00,

wtorek - piątek: 7.00 do 15.00

KONTAKT

tel. (+48 48) 384-05-05
fax. (+48 48) 610-62-00
e-mail: urzad@jastrzebia.pl

ePUAP: 2vamy9i90j

/2vamy9i90j/SkrytkaESP

Wójt Gminy

Wojciech Ćwierz
tel. (48) 384-05-05
e-mail: wojt@jastrzebia.pl

W sprawach skarg i wniosków

przyjmuje w poniedziałki  od 9.00 do 16.00

Zastępca Wójta

Paweł Głuchowski

tel. (48) 384-05-05

e-mail: zastepca@jastrzebia.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Pietruszewski

Dyżury pełni w piątki w godzinach od 8.00 do 11.00

tel. (48) 384-05-05

Sekretarz Gminy

Edyta Górska

tel. (48) 384-05-05

e-mail: sekretarz@jastrzebia.pl

Skarbnik Gminy

Renata Pożyczka
tel. (48) 384-05-05 
e-mail: skarbnik@jastrzebia.pl

Nr konta bankowego

Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Oddział w Radomiu     Filia  Jastrzębia

40 9132 0001 0000 3768 2000 0010

Rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi:

91 9132 0001 0000 3768 2000 0450

Kod terytorialny

1425042

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119 z. 04.05.2016) informujemy, że:

1.    Administratorem danych osobowych w Gminie Jastrzębia z siedzibą Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia jest:
a.    Gmina Jastrzębia, w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 ze zm.)
b.    Urząd Gminy w Jastrzębi – jako jednostka organizacyjna gminy w sprawach dotyczących świadczenia pomocy Wójtowi w zakresie realizacji jego zadań określonych przepisami prawa.
2.    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Agnieszka Grzywacz, która w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@jastrzebia.pl, telefonicznie 48 384 05 05 lub osobiście pod wskazanym adresem.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a.    wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów prawa, tj. realizacji wniosków, podań i żądań złożonych przez osobę, której dane dotyczą; realizacji umów zawartych z kontrahentami; w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
b.    wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
c.    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:
- art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
- ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z p. zm.)
5.  Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora;
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a.    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b.    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c.    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym);
d.    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e.    prawo do przenoszenia danych,
f.    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.
8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
a.    wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
b.    wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy;
c.    warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy.                   W  takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy;
d.    nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
11. Odbiorcami danych osobowych są podmioty zajmujące się obsługą Administratora. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również:
    - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
    - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jastrzębia przetwarzają dane osobowe.

 

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2022-04-11 14:56:16.
Położenie
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2004-03-12 08:07:24 | Data modyfikacji: 2006-01-10 12:18:02.
Data wprowadzenia: 2004-03-12 08:07:24
Data modyfikacji: 2006-01-10 12:18:02
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński