Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenia publiczne


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r. poz. 631)


Postępowanie zwykłe:


Termin zgłoszenia zgromadzenia publicznego:


Nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.


Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Wymagane dokumenty:


- zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym


- pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia


- zdjęcie organizatora lub przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia


Opłaty:


Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy:


Rozpoznanie następuje bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.


(Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Ponadto organ gminy niezwłocznie informuje Komendanta Miejskiego Policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia).


W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia (art. 14 ustawy) organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.


Tryb odwoławczy:


Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tą decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na postanowienie Sądu Okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ona natychmiastowemu wydaniu.


 


 


Miejsce składania dokumentów:


Urząd Gminy Jastrzębia


Jastrzębia 110


26-631 Jastrzębia


nr tel.: 48 3840505


e:mail: urzad@jastrzebia.pl 


Dodatkowe informacje:


Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.


Zgromadzeniem kieruje przewodniczący.


Przewodniczącym zgromadzenia jest:


- organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia.


-osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja.


Organizator oraz przewodniczący zgromadzenia obowiązani są do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.


Jeżeli wniesiono zawiadomienie o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność zgłaszania zawiadomień.


 


Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:


Termin zgłoszenia zgromadzenia publicznego:


Nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.


Zgodnie z art. 21 i 22 ustawy: „W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, organizator zawiadamia o nim Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Organizator przekazuje zawiadomienie telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, podając: 


- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiającego kontakt z nim;


- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;


- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


 


Dane kontaktowe do 


 


Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego


Jastrzębia  110


26-631 Jastrzębia


tel.: 48 3840505 w.30


e: mail: kryzys@jastrzebia.pl 


Z ustawy „Prawo o zgromadzeniach” wynika ponadto, że można gromadzić się spontanicznie oraz cyklicznie.


 


Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Zgromadzenie to, nie jest objęte obowiązkiem zgłaszania go do organu gminy. Może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji (art. 28 ust. 1 ustawy określa sytuacje, w których tego rodzaju zgromadzenie może być rozwiązane)


 


Zgromadzenia cykliczne: Jeżeli zgromadzenia mają być organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. Organizator składa wniosek nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.


Jeżeli wojewoda wydał decyzję na zorganizowanie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie, organ gminy w ciągu 24 godzin od otrzymania od wojewody w/w informacji wydaje decyzję zakazującą zgromadzenia. 


 


Przepisów ustawy: „Prawo o zgromadzeniach” nie stosuje się do zgromadzeń:


- organizowanych przez organy władzy publicznej


- odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.


 

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Zawiadomienie - tryb uproszczony

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2021-05-10 13:14:15.
Data wprowadzenia: 2021-05-10 13:14:15
Opublikowane przez: Konrad Borowski